طراحی داخلی

به ازای هر متر مربع
تومان 25000 ماهانه
 • ایده اولیه
 • طراحی دستی
 • طراحی 2 بعدی
 • طراحی 3 بعدی
 • انیمیشن
محبوب

طراحی نمای خارجی

به ازای هر متر مربع
تومان 45000 ماهانه
 • ایده اولیه
 • طراحی دستی
 • طراحی 2 بعدی
 • طراحی 3 بعدی
 • انیمیشن
محبوب

نظارت و اجرا

به ازای هر متر مربع
تومان 50000 ماهانه
 • هماهنگی لازمه
 • کنترل تیم
 • برآورد هزینه ها
 • اجرای نهایی
محبوب