ارسال

شرایط و نحوه ارسال طبق برنامه زمانی اداره پست در روزهای اداری می باشد و هزینه هم بسته به مسافت محاسبه می گردد.

هزینه ارسال

هزینه ارسال محصولات 15 هزارتومان در نظر گرفته شده است.

مرجوع

با توجه به داشتن این امکان در هر محصول، مرجوع فقط 24 ساعت پس از ثبت سفارش قابل قبول هست.