مدیر داخلی گروه معماری برهان و مشاور طراحی معماری با رویکرد انرژی

کارشناسی ارشد معماری و انرژی دانشگاه یزد

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای یزد

بازرس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

دارای شش سال سابقه کار در حوزه کارایی انرژی در ساختمان